Ta strona używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Bolesława Prusa 3a
26-110 Skarżysko-Kamienna
+41 25 20 590
kom. 530 037 989

Oferta o otwartym naborze partnera/partnerów


Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej działając w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.), jako „Partner wiodący”, ogłasza nabór na partnera/ partnerów do projektu realizowanego w ramach  środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego- Oś Priorytetowa 9- Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
 
I.     Cel partnerstwa
 
Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu mającego za zadanie aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.
 
II.      Zakres tematyczny projektu
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu skarżyskiego poprzez realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.).

III.   Składane oferty powinny zawierać następujące informacje oraz dokumenty, które zostaną uwzględnione przy wyborze Partnera/ Partnerów:
 
1.      Informację na temat zgodności działań potencjalnego partnera z celem partnerstwa.
2.      Informację na temat wkładu własnego partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, technicznelub finansowe).
3.      Informację na temat doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski), w tym również realizowanych w partnerstwie z podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie zbieżnym z celami projektu.
4.      Posiadany potencjał finansowy.
5.      Informację na temat zakresu przewidzianych działań.
a także:
6.      Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
7.      Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani wobec innych podmiotów, w tym ZUS i Urzędu Skarbowego.
8.      Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
 
IV. Propozycje działań partnera:
 
Współpraca w zakresie opracowania, wdrażania i zarządzania projektem na wszystkich etapach  jego realizacji w ramach cyklicznych spotkań partnerów, których celem jest odpowiedzialność za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring z uwzględnieniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnościami. Partner uczestniczyć będzie w części zadań projektowych wskazanych przez Partnera wiodącego, tj. Centrum Integracji Społecznej, w szczególności: wspierania   procesu rekrutacji, wspierania organizacji i realizacji różnych form reintegracji społecznej i reintegracji zawodowej, w działaniach na rzecz osiągnięcia wskaźników założonych w projekcie, w szczególności efektu zatrudnieniowego, w działaniach informacyjno-promocyjnych na rzecz projektu.


VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 14.12.2015 r. do 04.01.2016 r.
 
Oferty  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  z  adnotacją Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 z EFS Oś Priorytetowa 9 Działanie 9.1  osobiście (pokój nr 2), listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. B. Prusa 3a w dni robocze od 8.00-14.00 w terminie  14.12.2015 r.- 04.01. 2016 r. (decyduje  data  wpływu  do  04.01.2016 godz. 14.00).
 
Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: złożenia po terminie, wycofania przez oferenta lub braków formalnych.
 
Pełna dokumentacja konkursowa dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego- Oś Priorytetowa 9- Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie znajduje się pod poniższym adresem:
 
 
Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku- Kamiennej oraz na stronie internetowej www.cis-skarzysko.pl

DO POBRANIA:

REGULAMIN NABORU OKKK
FORMULARZ OFERTY OKK

 

Adres